Semalt syn: Şatlyk we girdeji üçin web gözlemek

API zerurlygy bolmazdan, sahypany döwüp bilersiňiz. Sahypanyň eýeleri döwmegi bes etmekde gaharly bolsalar-da, API-ler hakda az alada edýärler we ýerine web sahypalaryna has köp üns berýärler. Köp saýtlaryň awtomatiki girişden ýeterlik derejede goramaýandygy faktlar, gyryjylara ýol açýar. Käbir ýönekeý çözgütler size zerur maglumatlary ýygnamaga kömek eder.

Gaplamak bilen başlamak

Gaplamak, zerur maglumatlaryň gurluşyna we elýeterliligine düşünmegi talap edýär. Bu maglumatlaryňyzy almakdan başlaýar. Gerekli maglumatlary gaýtaryp berýän URL-ni tapyň. Web sahypasyna göz aýlaň we dürli bölümlerde gezip ýörkäňiz URL-leriň nähili üýtgeýändigini barlaň.

Ativea-da bolmasa, sahypada birnäçe adalga gözläň we gözleg sözüňize görä URL-leriň üýtgemegini barlaň. Täze termin gözläniňizde üýtgeýän q = ýaly GET parametrini görmeli. Maglumatlaryňyzy ýüklemek we beýlekilerini aýyrmak üçin zerur bolan GET parametrlerini saklaň.

Sahypa bilen nähili iş salyşmaly

Sahypa, zerur maglumatlaryň hemmesine birbada girmekden saklaýar. 2-nji sahypa basanyňyzda, URL-e ofset = parametr goşulýar. Bu ýa sahypadaky elementleriň sany ýa-da sahypa belgisi. Maglumatlaryňyzyň her sahypasynda bu sany köpeltmek.

AJAX ulanýan saýtlar üçin, Firebug ýa-da Inspektorda tor goýmasyny çekiň. XHR haýyşlaryny barlaň, maglumatlaryňyzy çekýänlere üns beriň.

Sahypa belliginden maglumat alyň

Bu CSS çeňňekleri ulanmak arkaly gazanylýar. Maglumatlaryňyzyň belli bir bölümine sag basyň. Firebug ýa-da inspektory çekiň we ýekeje elementi gurşap alýan iň oňat <div> almak üçin DOM agajyny ulaldyň. DOM agajyndan dogry düwün alanyňyzdan soň, elementleriňiziň çig HTML-de elýeterli bolmagyny üpjün etmek üçin sahypa çeşmesini görüň.

Sahypany üstünlikli döwmek üçin HTML-de okaýan we zerur zatlary alýançaňyz gaýtalap boljak obýekte öwürýän HTML derňew kitaphanasy gerek. HTTP kitaphanaňyz käbir gutapjyklary ýa-da sözbaşylary bellemegi talap edýän bolsa, web brauzeriňizdäki sahypa göz aýlaň we sözbaşylary brauzeriňiz tarapyndan iberiň. Sözlükde goýuň we islegiňiz bilen öňe sürüň.

Gyrmak üçin giriş gerek bolsa

Islän maglumatlaryňyzy almak üçin hasap açmaly we girmeli bolsaňyz, girişleri dolandyrmak üçin gowy HTTP kitaphanasy bolmaly. Scraper login sizi üçünji tarap sahypalaryna açýar.

Web hyzmatyňyzyň nyrh çäkleri IP adrese bagly bolsa, müşderi hyzmatyny Javascript-e girýän kody düzüň. Soňra netijeleri her bir müşderiden serweriňize iberiň. Netijeler köp ýerlerden dörän ýaly bolup, hiç biri olaryň çäginden geçmez.

Gowy şekillendirilen bellik

Käbir bellikleri barlamak kyn bolup biler. Şeýle ýagdaýlarda, säwlige çydamlylyk sazlamalary üçin HTML derňewçiňize göz aýlaň. Alterna-da bolmasa, tutuş HTML resminamasyna uzyn setir hökmünde serediň we setirleri bölüň.

Sahypada her dürli maglumatlary döwüp bilýän bolsaňyz, käbir saýtlar döwülmegi bes etmek üçin programma üpjünçiligini ulanýarlar we beýleki web sahypalaryny ýazmagy gadagan edýärler. Şeýle saýtlar sizi suda berip biler we hatda maglumatlary ýygnamak üçin türmä basdyňyz. Şonuň üçin ähli web sahypalaryňyzda akylly boluň we ygtybarly ýerine ýetiriň.

send email